Dražobný poriadok On-line aukcie

pravidlá pri dražení

I. Základné informácie

  1. Organizátorom aukcie je spoločnosť Marek Kollár MK, Nábrežie Belanky 477/19, Partizánske 958 04, IČO: 35 254 661, zapísaná v ŽR Okresného úradu Prievidza, č. živ. reg.: 305-5118.
  2. Dražené predmety si je možné prehliadnuť po telefonickom dohovore v sídle firmy. Predmety sú označené a popísané na internetových stránkach spoločnosti (www.originalart.sk).
  3. Záujemca prihadzuje k cene ponúkaného diela voliteľnú čiastku z ponuky z aktuálnej ceny predmetu. Ponúkané dielo je predané záujemcovi s najvyššou ponukou.
  4. Koniec dražby sa automaticky posúva o 5 minút pokiaľ v posledných 5 minútach dražby došlo k prihodeniu k cene diela.
  5. Údaje vložené do "Registrácie" nie sú zverejňované, počas predaja sú kupujúci identifikovaní iba podľa nimi zadaného loginu. Kupujúcim môže byť osoba staršia ako 18 rokov.
  6. Dražiteľ prihadzuje k cene ponúkaného diela voliteľnú čiastku z ponuky z aktuálnej ceny predmetu. Ponúkané dielo je predané záujemcovi s najvyššou ponukou. Vydražiteľovi je účtovaná ku konečnej cene provízia vo výške 10% s DPH. Provízia zahŕňa aj príslušné poplatky autorskej organizácii LITA, vyplývajúce z predaja diel.

II. Podmienka účasti

Riadne vyplnený formulár registrácie dražiteľa

III. Spôsob platby
Prevodom na účet na základe faktúry

platba v hotovosti v priestoroch firmy

IV. Bankové údaje
Názov banky: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK88 0900 0000 0002 6086 4593

Platba musí byť realizovaná najneskôr 10 dní od dňa predaja. Zaplatené diela budú vydané ihneď po zaplatení. Možnosť zaslania diel na miesto určenia na náklady kupujúceho.

V. Zastupovanie
Záujemca môže získať ktorékoľvek dielo aj bez vlastnej registrácie ak vyhotoví písomnú plnú moc na firmu Marek Kollár MK k zastupovaniu určí diela, o ktoré má záujem a určí limit ceny a to pre každé dielo zvlášť.